مقالات با برچسب گز گز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

نوروپاتی چیست؟ یکی از دردهایی که امروزه به عنوان نوروپاتی ها شناخته میشود و خیلی رنج آور است و شیوع آن رو به ازدیاد است عبارت از دردهایی است که افراد به شکل گز گز ،مور مور و خواب رفتگی در دست ها و یا پاها احساس میکنند این دردها عمدتا خود را به شکل …