پیشگیری از کمردرد

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

همیشه عادات روزمره اشتباهی هستند که با انجام آن ها به طور ناخود آگاه آسیب های فراوانی به سیستم اسکلتی عضلانی بدن خود به خصوص ناحیه کمر وارد میآوریم عادت هایی مانن نحوه خوابیدن نادرست،انجام یک حرکت ورزشی به اشتباه، در آغوش گرفتن نادرست کودکان ، طریقه نادرست شستن ظروف ،طرز اشتباه ایستادن ،طریقه نادرست کار با لپ تاب ،و بسیاری از عادات دیگر که در این ویدیو مشاهده مینمایید  وبا با اصلاح این گونه عادات غلط و بهبود سبک زندگی و رعایت نکات ارگونومیک میتوانید از بسیاری از کمردرد هایی که جنبه بیومکانیکی دارند جلوگیری کنید.

تهیه شده در بخش پژوهش و توسعه مرکز جامع توانبخشی آرمان توسط زینب بیدمشکی