ارتزها و پروتز ها (ارتز چیست-قسمت اول)

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

 

ارتزها وسایل کمکی هستندکه به منظور برگرداندن توانایی های ازدست رفته فرد، مورد استفاده قرار می گیرند.به عبارت دیگر ارتز به کلیه وسایل کمکی اطلاق می شودکه جهت جلوگیری وتصحیح بدشکلی ها، یا نگهداری و ثابت کردن قسمت های مختلف بدن به موازات اندام،به کارمی روند

قسمت بعدی :

تکنولوژی های جدیدساخت ارتزها