نرمی کشکک

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

در این قسمت خانم دکتر رحیمی درباره کندرومولاسی (نرمی کشکک) اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار میدهند.