انواع اسکولیوز

شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

در این بخش خانم خلیلی درباره انواع درمان رایج اسکولیوز (انحراف ستون فقرات )صحبت میکنn.

در ویدیو بعدی درباره انواع روش های درمانی اسکولیوز توضیح داده میشود.