دکتر یحیی سخنگویی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی، عضو هیئت علمی دانشگاه  درمان ناهنجاری اسکلتی بدون جراحی

سوابق تحصیلی

1. لیسانس فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران
2. فوق لیسانس فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران
3. دکترای تخصصی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
استادیار، عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سوابق پژوهشی

مقالات در مجلات علمی – پژوهشی
1) مطالعه تاثیر زانوبند نئوپرنی بر حسن وضعیت زانو در بیماران با لیگامان کروشیت قدامی بازسازی شده؛
10 ؛ نویسندگان: غلامرضا امینیان، یحیی - 1387 ، صفحات 13 ، انجمن فیزیوتراپی ایران، سال چهل و سوم، شماره 1 و 2
سخنگویی، محمد تقی نوربخش، بصیر مجدالاسلامی، مهدی رهگذر؛ نوع مقاله : علمی- پژوهشی
2) نقش لیزر کم توان در مقایسه با درمان های متداول در سندرم تونل مچ دستی جانبازان با ضایعات
؛ 21 / شهریور 1387 – نخاعی پاراپلژیک؛ پژوهشکده زیست- پزشکی خلیج فارس/ سال یازدهم، شماره 1، صفحه 27
نویسندگان: هادی شجاعی ، هومان سلیمی پور ، محمد حسن آزما ، محمد رضا سروش ، یحیی سخنگوئی؛ نوع مقاله :
علمی - پژوهشی
2
3) مقایسه تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی بر درصد چربی زیر پوستی دانشجویان
؛49 - 13 /صفحات 55 پسر غیر ورزشکار؛ فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دوره اول / شماره 4/ زمستان 87
نویسندگان: علیرضا رحیمی ، یحیی سخنگویی ، محمد دهقانپوری؛ نوع مقاله : علمی- پژوهشی
11 ساله؛ مقاله پژوهشی - 4) بررسی تاثیر حرکات اصلاحی بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیک 15
33 / شماره مسلسل 33 ؛ نویسندگان: یحیی سخنگویی*، - توانبخشی/ دوره نهم/ شماره اول/ بهار 1387 /صفحات 36
اسماعیل ابراهیمی ، مهیار صلواتی ، محمدرضا کیهانی ، محمد کمالی؛ نوع مقاله : علمی - پژوهشی
- 1388 ، صفحات 89 – 5) فیزیوتراپی در بی اختیاری؛ مجله انجمن فیزیوتراپی ایران ، سال چهل و چهارم، شماره 1 و 2
نویسندگان: یحیی سخنگویی، سارا رشیدیان؛ نوع مقاله : علمی – ؛ISSN: 1735-0115, Vol.44-1/2-2009 78
پژوهشی
6) بررسی فراوانی آسیب های ورزشی در ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره میلاد
؛ ISSN 2008-2622 / 25- کوثر؛ فصلنامه علمی - پژوهشی طب جانباز/ سال اول/ شماره 3/ بهار 1388 / صفحات 36
نویسندگان: هادی شجاعی ، یحیی سخنگوئی ، محمد رضا سروش ، آریادخت فروزان ، احسان مدیریان ، وحید نجاتی؛ نوع
مقاله : علمی - پژوهشی
، 83- مجله انجمن فیزیوتراپی ایران، سال 45 ، پائیز 1389 ، صفحات 95 ؛SEAS 7) پایه و اساس تئوریکال مفهوم
نویسندگان: آیلین طلیم خانی، یحیی سخنگوئی؛ نوع مقاله : علمی - پژوهشی ؛ISSN: 1735-0115 ،Vol.45-2011
، مجله انجمن فیزیوتراپی ایران، سال 45 ، پائیز 1389 ؛Maternal Exercise 8) تاثیر تمرین در دوران بارداری
نویسندگان: فاطمه احسانی ، یحیی سخنگوئی؛ نوع مقاله : ؛ISSN: 1735-0115 ،Vol.45-2011 ، 70- صفحات 78
علمی - پژوهشی
9) بررسی تاثیر تمرین موضعی ایزومتریک، بر درصد چربی زیر پوستی؛ فصلنامه علمی - پژوهشی طب جانباز/
نویسندگان: محمد دهقانپوری، علیرضا ؛ISSN 2008-2622 /46- سال دوم/ شماره 6/ زمستان 1388 ، صفحات 49
رحیمی، یحیی سخنگویی؛ بررسی تاثیر حرکات اصلاحی بر انعطاف پذیری و قدرت در دختران ن وجوان
اسکولیوتیک وضعیتی؛ مقاله پژوهشی توانبخشی/ دوره یازدهم/ شماره چهارم/ زمستان 1389 / شماره مسلسل 44 ، صفحه
42 ؛ نویسندگان: محبوبه کربلائی، علیرضا رحیمی، یحیی سخنگویی؛ -46
10 ) تاثیر استفاده از شیوه درمانی(کفی طبی و حرکات اصلاحی) بر برخی از عوامل آمادگی حرکتی د ر
51- دختران 10 تا 12 سال دارای صافی کف پا؛ فصلنامه علمی- پژوهشی جهش/ سال دوم، شماره 5، صفحات 56
/ بهار 1389 ؛ نویسندگان: علیرضا رحیمی ، یحیی سخنگویی ، فاطمه موحد منش
11 ) بررسی اثر آب درمانی بر برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کیفوتیک؛ فصلنامه علوم
نویسندگان: یحیی سخنگویی ، ؛ISSN: 4267-8002 / 77 - ورزش / سال دوم/ شماره سوم/ بهار 1389 /صفحات 94
خدیجه اسدی ساروی ، منصور اسلامی ، مهر علی همتی نژاد؛ نوع مقاله : علمی - پژوهشی
12 ) اندازه گیری زاویه کوادریسپس توسط روش جدید و مقایسه آن با روش متداول گونیام تری و روش
64 / شماره - مرجع رادیوگرافی در مردان سالم؛ مقاله پژوهشی توانبخشی / دوره سیزدهم/ پائیز 1391 /صفحات 73
مسلسل 53 ؛ نویسندگان: یحیی سخنگویی ، ایرج عبدالهی ، محمود کاظم دخت ، مسعود کریملو ، زاهده خانلری؛ نوع
مقاله : علمی پژوهشی
3
13 ) اثر صافی کف پا بر الگوی فعالیت عضلانی اندام تحتانی و ویژگی های فشار کف پایی هنگام راه رفتن؛
1328 / ویژه نامه اختلالات حرکتی 1391 ؛ نویسندگان: - ع پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 8/ شماره 8/صفحات 1341
حجت بیناباجی ، مهرداد عنبریان ، یحیی سخنگویی
14 ) نقش فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول های بتا در مردان چاق بزرگسال؛ عنوان ، شماره و
2)؛ نویسندگان: مجتبی ایزدی، یحیی سخنگویی ، ) 21 ؛ ایندکس مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1393
انوش اقدمی، عبدالعلی بنائی فر؛

مقالاتISI 

1. Low Level LASER therapy in the treatment of pressure ulcers in spinal cord handicapped
veterans; Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences/ Vol 10, No 1, 2006 ;
H.Shojaei, Y Sokhanguei, M. Soroush, F. Panahi, F. Falahati
2.The relationship between maximum strength of lower extremity and balance in young
men athletes; Journal of sports science and technology, Volume 10,No 2S, P 424- 427, 2010;
Y.Sokhanguei, S.Sadeghi Boroujerdi, H.Hajebi, B.Boobani
3.The effect of open and closed kinetic chain exercises on patellofemoral syndrome patients;
World journal of sports sciences, 3(1): 07-10, 2010 / ISSN 2078-4724; Y.Sokhanguei,
M.Anbarian, Z.Khanlari, A.Rahimi
4.The Effect of A Combination of Corrective Exercise and Spinal Taping on Balance in
Kyphotic Adolescent; Researcher in Sport Science Quarterly, 2011, 2 (2): 18 -24; Mirafzal, S.F;
Sokhanguie, Y; Sadeghi, H
5.Impact of an aquatic exercising program on the balance of elderly males; International
Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol.,3(8), 1678 – 1682, 2012; Amir Sabeti
Dehkordi, Yahya Sokhanguei, Mohammad Ali Azarbayjani
6.Anti-inflammatory effect of aerobic program in obese men; Journal of Biodiversity and
Environmental Sciences (JBES) / Vol. 2, No. 7, p. 32- 37, 2012/ ISSN: 2220-6663; Y. Sokhanguei*
, M. Hajirasouli, Z. Afsharmand, L. Behbudi
7.Nonpharmologicl effect of exercise on systemic inflammation and respiratory functional in
asthma patient; Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) / Vol. 2, No. 8, p.
109- 114, 2012, ISSN: 2220-6655; Y. Sokhanguei*, M.Hajirasouli, Z. Afsharmand, L. Behbudi
8.Hydrotherapy Effect on Cytokine Responses in Multiple Sclerosis Diseases; Scholars Journal
of Applied Medical Sciences (SJAMS) ISSN 2320-6691, Sch. J. App. Med. Sci., 2013; 1(5):516-
518; Sokhangooi Yahya*, Zohre Afsharmand, Vahid Imanipour, Fatemeh Mahdi, Mehdi
Sadeghi, Alireza Naderi, Behboodi Laleh
9.Investigating the relation of walking speed changes with the metabolic energy
consumption index in trumatic unilateral below knee amputees; European Journal of
Experimental Biology, 2013, 3 (3) : 173 – 177; Y. Sokhanguei*, A. Abbasabadi, B.
10.Applying the theory of Planned Behavior Toward Teaching Physical Education to Students
with Disabilities: PE Teachers`s of View; International Journal of Basic Sciences & Applied
Research, Vol.,2(1), 91-97, 2013; M.Shahbazi, M.R.Esmaeili, Y.Sokhanguei, Akhbari, M.R
Bahadoran
11.Comparison the effect of corrective exercises course with or without palmer insole on the
balance of athletes aged (5-17) having flat foot; International Journal of Sport Studies. 3(10),
1039- 1042, 2013; Khadijeh Babaie, Yahya Sokhanguei, Fatemeh Omidali
12.Relationship between Leptin and insulin action in adult men; International Journal of
Biosciences /ISSN: 2220-6655 / Vol. 3, No. 5, p. 156-161, 2013; Yahya Sokhanguei*
4
13.Insulin resistance and anthropometric parameters: A cross- sectional study in adult men;
International Journal of Biosciences / Vol. 3, No. 4, p.228- 233, 2013; Yahya Sokhanguei*
14.Effect of hydrotherapy on serum TNF and IFN in the women with multiple sclerosis;
International Journal of Biosciences / Vol. 3, No. 8, p.168- 173, 2013; Y. Sokhanguei* ,
Z.Afsharmand,V. Imanipour , F. Mahdi, M. Sadeghi, A. Naderi, L. Behboodi
15.The effect of insole with corrective exercises on some of physical and motor fitness
factors in girls with flat foot; European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):534-537,
ISSN: 2248 –9215; Mehrnaz Faraji Shahrivar, Yahya Sokhanguei, Laleh Behboodi
16.Anti- inflammatory cytokine adiponectin secreted by adipocytes following one bout
exercise test; Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol 4(2) January-
March, PP400-404, ISSN 2231-6345; Yahya Sokhanguei, Zohreh Afsharmand
17.Impact of corrective exercises on the power and balance of adolescent girls suffering
from scoliosis; European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):28-30, ISSN: 2248 –9215
Authors : Mojgan Zivarian, Yahya Sokhangouei, Fariba Mohammadian
18.The effect of jumping rope training on static balance in male and female students with
intellectual impairment; European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):137-141;
Fatemeh Fallah, Yahya Sokhanguei, Alireza Rahimi
19.Tumor necrosis factor alpha in smokers and non- smokers; Journal of Biodiversity and
Environmental Sciences (JBES) / Vol. 4, No. 2, p. 159- 164, 2014/ ISSN: 2220-6663; Behbudi
Laleh, Sedaghati Saeid, Sokhangouei Yahya, Afsharmand Zohreh
20.The effect of the aerobic activities on dynamic and static balance in elementary boy
students;
European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):440-447; Farid Ahmadi Asl, Yahya
Sokhanguei, Raghad Memar
21.Adipocytokine Resistin as an Inflammatory Cytokine does not alter by Exercise test in
Adult Males; Advances in Bioresearch.; Vol 5 (2) June 2014: 14-17; Sokhanguei Yahya,
Hajirasouli Masoud, Afsharmand Zohreh, Hajirasouli Maral
22.Short-time Moderate Exercise does not alter Circulating Interleukin 1 Beta as an
inflammatory cytokine in Hyperglycemic males; Advances in Bioresearch.Vol 5 (2) June 2014:
05-08; Hajirasouli Maral, Hajirasouli Masoud, Sokhanguei Yahya, Afsharmand Zohreh
23.A comparative study between shooting skill of girl footballers having parenthesis
knee(Genu varum) and healthy ones; International Journal of Sport Studies, Vol4(1), 61-66,
2014/ISSN: 2251 –7502; Mahnaz Ghasimi, Laleh Behbodi*, Yahya Sokhanguei
24.Comparing the time of injuies in artistic gymnastics, aerobic gymnastic, acrobatic
gymnastics and trampolin among elite male gymnasts in Iran; Indian Journal of Fundamental
and Applied Life Sciences ISSN: 2231– 6345, 2014 Vol. 4 (S4), pp.2338-2344; Yahya
Sokhanguie*, Tohid Nekukhah, and Seyyed Mohammad Kashef

 


تالیف کتاب:


1- حرکات اصلاحی، یحیی سخنگوئی؛ انتشارات ادارة کل تربیت بدنی پسران وزارت آموزش و پرورش، 1379
2-ورزش معلولین جلد ( 1)؛ یحیی سخنگوئی، مهین فرهادی زاد، فریبا محمدیان؛ انتشارات ادارة کل تربیت بدنی
دختران وزارت آموزش و پرورش، 1379
3- اندازه گیری دامنۀ حرکتی مفاصل؛ یحیی سخنگوئی، طاهره قهرمان ایزدی؛ انتشارات هفت روز، 1382
4- کفش طبی؛ یحیی سخنگوئی، احمدرضا عسگری آشتیانی ؛ انتشارات سرمدی، 1383
5- بیومکانیک ستون فقرات و قفسۀ صدری، یحیی سخنگوئی- محمود اکبری- احمد نجفی، انتشارات دانشگاه
علوم بهزیستی و توان بخشی، 1383
6- کلیات تمرینات اصلاحی، یحیی سخنگوئی،یعقوت مطلوب سلماسی، انتشارات راد نو اندیش، چاپ دوم؛
1387
7- شست کج و انگشت چکشی، یحیی سخنگوئی، انتشارات راد نو اندیش، چاپ دوم؛ 1387
8- پشت گرد (کیفوز)؛ یحیی سخنگوئی، دکتر یعقوب مطلوب سلماسی؛ انتشارات راد نو اندیش، چاپ
دوم؛ 1389
9- کلاس بندی پزشکی ورزشی شنا، یحیی سخنگوئی ، انتشارات فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین
جمهوری اسلامی ایران، نشر ورزش، 1389
10- صافی کف پا، دکتر یحیی سخنگوئی، مهسا سخنگویی؛ انتشارات راد نو اندیش، چاپ دوم؛ 1389
11- راهنمای کلاس بندی عقب مانده های ذهنی؛ یحیی سخنگویی، مینا کاکاوند، مهسا سخنگویی؛ نشر
ورزش(فدراسیون جانبازان) ، 1389
12-اهمیت تغذیه در دوره سالمندی؛ یحیی سخنگوئی، سید علی محمد یکتامرام؛ انتشارات اداره کل روابط
عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، 1390
13- بیومکانیک و پاتوبیومکانیک عضلات؛ دکتر یحیی سخنگوئی، زهره افشارمند؛ انتشارات نشر ورزش، 1390
14- راهنمای کامل آسیب های ورزشی؛ مقصود پیری با همکاری یحیی سخنگویی و حمید رضا شیرزاد؛ نشر علم
و حرکت؛ چاپ پنجم، 1390
15- حرکات اصلاحی در اسکولیوز؛ دکتر یحیی سخنگوئی، دکتر مهدی کهندل، زهره افشارمند؛ نشر ورزش،
1391
16- مقررات کلاس بندی تیر اندازی و تیر و کمان؛ دکتر یحیی سخنگوئی، زهره افشارمند، زاهده خانلری؛
انتشارات فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران، 1391
17- راهنمای کلاس بندی پزشکی ورزشی ضایعات نخاعی؛ دکتر یحیی سخنگویی، زهره افشارمند؛ انتشارات
فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران، 1391
18- کلاس بندی ورزشکاران والیبال نشسته و ایستاده؛ دکتر یحیی سخنگوئی، زهره افشارمند؛ انتشارات فدراسیون
ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران، 1391
19- کلاس بندی ورزشکاران جانباز و معلول رشته وزنه برداری؛ یحیی سخنگوئی، زهره افشارمند؛ انتشارات
فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران، 1391
20- حرکات اصلاحی، یحیی سخنگویی، زهره افشارمند؛ انتشارات حتمی، 1392
21- واژه نامه بیومکانیک، دکتر یحیی سخنگویی، زهره افشارمند؛ انتشارات حتمی، 1393
22- کتاب جامع ورزش معلولین،یحیی سخنگویی،فریبا محمدیان،مهین فرهادی نژاد، زهره افشارمند؛ انتشارات
حتمی، 1394

  • ترجمه کتاب:

1- درمان گردن درد و کمر درد با ورزش؛ وینایاگام دیوا سیگامانی؛ ترجمه دکتر یحیی سخنگوئی، نامق
خالدی، لعیا شریعت پناه، نشر ورزش، 1389
2-سندرم داون و ورزش؛ ماریا جوانا جراردینا کرمرز؛ ترجمه دکتر یحیی سخنگوئی، علیرضا سعادتی، علی
حسین معین نعمتی؛ نشر دانژه، 1389

سوابق تدریس

- ارتز و پروتز

- اصول طب و توان بخشی

- فیزیوتراپی در ضایعات اسکلتی

- بیومکانیک صدمات عضلانی استخوانی ستون فقرات

- فیزیوتراپی در بیماریهای داخلی

- فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب

- اندام مصنوعی و وسایل کمکی

- اصول توان بخشی و طب فیزیکی

 - سمینار 

- آشنایی با توان بخشی و طب فیزیکی

- فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

- تجزیه و تحلیل راه رفتن پاتولوژیک

- فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

- بیومکانیک اختلالات اندام ها و راه رفتن

- طراحی و کاربرد ارتز در ضایعات ورزشی

 

- ورزش معلولین پیشرفته

- آسیب شناسی پیشرفته

- تربیت بدنی و ورزش معلولین

- حرکات اصلاحی پیشرفته

- حرکت درمانی و نوتوانی

سوابق اجرایی

1- معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

2-رئیس اولین کنگره ملی توانبخشی مبتنی بر خانواده

3- دبیر کارگروه سلامت سازمان بهزیستی کشور

4- عضو شورای پژوهشی سازمان بهزیستی کشور

5-عضو شورای آموزش و پژوهش فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین

6- مدیر واحد کلاس بندی ستاد بازیهای پارالمپیک آسیایی 2010 گوانجو

7-عضو کمیته علمی چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی و نخستین جشنواره حمایت طلبی و پیشگیری

از ضایعات نخاعی

8- عضو هیئت رئیسه دهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

9- عضو هیئت رئیسه، عضو کمیته علمی و سخنران افتتاحیه یازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

10- سردبیر مجله انجمن فیزیوتراپی ایران

11- هیات رئیسه و عضو کمیته علمی اولین همایش سراسری توانبخشی عصبی ایران

12- عضو کمیته جذب پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

13- مسئول کلاسبندی پزشکی کمیته ملی پارالمپیک

14- مدیر علمی کارگاه حرکات اصلاحی