دکتر هادی شجاعی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز  فوق تخصص دردهای مزمن از کانادا